Dan Andersson

2010-02-17

Gökdalsdammen

Filed under: Uncategorized — Dan Andersson @ 06:39

Om man jämför de norra delarna av förorterna kring Stockholm med de södra delarna kommer man att finna fler väsentliga skillnader i naturmiljön. De norra delarna har betydligt mer av kulturbygd med jordbrukslandskap men de har även fler våtmarker. I de södra delarna har vi en hel del hällmarkstallskog osv vilket beror på morfologin som sådan, vi har mer av sprickdalslandskap där de åkermarker som finns har smalare struktur. I Uppland har man ett mer flackt landskap och där blir jordbrukslandskapet större, men även de slättsjöar som finns i Uppland är fler och större vilket resulterar i att det oftast ses fler fågelarter i Uppland än i Södermanland. Detta präglar även våra förorter i Stockholm vilket får till följd att vi som bor i den södra delen inte har lika mycket natur som präglats av jordbruk.

När nu förhållandena är på detta vis ställer jag mig frågan varför man är så angelägen om att exploatera minsta lilla naturvärde som finns i de södra delarna av förorterna. På ett möte förra vintern visade Alexander Ståhle hur han såg på exploatering i förorterna och tog just Vantör som ett exempel. Han presenterade byggplan på byggplan ända tills Henrik Waldenström ställde frågan varför han inte försökt applicera dessa metoder på Lidingö? Det blev knäpptyst en lång stund från herr Ståhle ända tills det nästan blev lite pinsamt tyst och då vräkte han ur sig att det var väldigt intelligent för att komma från dig Henrik. Frågan återstår: varför är det lättare att applicera dessa metoder i Vantör? Jo därför att ingen lyssnar ändå på vad de boende säger i den regionen, de är i regel outbildade, har lägre social status och då ska de hålla sig på mattan. Är det demokrati? I så fall har jag svårt att förstå fördelarna med demokrati.

Vi förlorar som sagt mer och mer naturvärden i de södra förorterna och nu är det dags för Gökdalsdammen att bli illa åtgången. Här finns bla citronfläckad kärrtrollslända som är en natura2000 art, mindre blåvinge som klassas som NT på rödlistan, här finns mindre vattensalamander, vattensnok, här häckar rörhöna, det finns även ett antal signalarter i området. Vi är ju väldigt duktiga på att tala om hur dåliga man är i u-länderna med deras naturvård, vi påpekar att man hugger ner alldeles för mycket regnskog tex och det är faktiskt sant, men är vi så mycket bättre själva på hemmaplan? Jag tycker inte det. Såg på tv nyligen när man presenterade bra och dåliga jobb, vi kan väl säga att biologjobben stod inte särskilt högt i kurs…

Hur mycket värdefull natur ska få gå förlorad innan vi vaknar? Varför har inte medborgarna på den södra sidan av Stockholm lika stor rätt till värdefull natur som de på den norra sidan? Hur tänker de som beslutar i dessa ärenden? Vi har precis lyckats stoppa planerna på en muddring av Magelungen tack vare ekologer på huddingesidan, men varför inte utveckla hela Snösätradiket och Kräpplaområdet så att man får ändå högre biodiversitet där, eller vill man exploatera även de allra sista bitarna värdefull natur? Vart ska detta sluta?

No Comments »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Leave a comment