Dan Andersson

2011-04-30

Vår i Kräppla

Filed under: naturvård — Tags: , , — Dan Andersson @ 03:35

Nu när våren äntligen är här går det oerhört fort allting, man hinner nästan inte med att se allt som kommer upp ur jorden. I en vardag där stress och fläkt är i en dominerande ställning för en människas liv blir dessa stunder av avkoppling som en lisa för själen. Fler människor borde få möjligheten att lära känna de avkopplande stunder naturen har att erbjuda. Den hassel/ek/lindmiljö som detta utgör har hela tiden olika utseenden beroende på vilken årstid man är där och betraktar. En renodlad granskog har inte denna utseendevariation.

vitsippeblomning i hassellunden

En art som finns i ganska stora förekomster i kräppla är vätterosen som ju är knuten till hassellundar med äldre hässlen. Oftast hittar man även andra arter i dessa äldre hässlen som indikerar på värdefulla miljöer och just detta hässle i kräppla är ovanligt i hela stockholsregionen, man är för duktig på att “sköta om” hasselbestånden genom att ta bort död ved osv…

vätteros som är en parasit på hassel

2011-02-03

Rågsved friområde, Kräpplaområdet

Filed under: debatt,naturvård — Tags: , , — Dan Andersson @ 04:19

De byggplaner som verkar finnas hos vissa tycker jag man ska se som ett misstag under arbetets gång och därför  är det viktigt att alla som har en någorlunda känsla för natur och framförallt värdefull natur borde skriva under den namninsamling som pågår av flera intresseorganisationer som kräpplagruppen, kolonilottsföreningen mfl. Om en byggnation äger rum går höga naturvärden förlorade vilket vore en katastrof för den här regionen. Tror man kan skriva under namninsamlingen på: www.ekoparksyd.se eller på den här adressen:

namninsamling.se – Gratis och kvalitetssäkrade namninsamlingar

www.namninsamling.se

2010-04-24

Kräppladalen i Rågsved

Filed under: natur — Tags: , , , — Dan Andersson @ 15:00

Idag var jag vid Kräppla på en långpromenad och som vanligt när det handlar om områden med så höga naturvärden finns det alltid något nytt att upptäcka. Idag satt en gransångare och sjöng vid dungen med de gamla lindarna och i sumpbjörkskogen hade jag två par mindre hackspett som byggde bo men även stjärtmes med bomaterial. Det enda tråkiga med det här området är snösätra industriområde, det ser så bedrövligt ut att jag inte vill lägga upp en bild under den här texten men om ni går in i bildarkivet och tittar i miljöbildsmappen så hittar ni en bild från snösätra industri. Det roliga med det här området är att man hittar så många arter, även signalarter och rödlistade arter.

mindre hackspett hona

Under turen hittade jag även flera bleka stenmurklor, vilka ska vara en delikatess men de är giftiga, man måste avkoka den först, fast jag vet inte om jag skulle vilja äta den ändå, de är rätt fina där de står.

blek stenmurkla

Alldeles bredvid murklan växte det både vitsippor och blåsippor men även vätteros som är en parasit på hasselrötter men den kan även parasitera på asprötter. Där det finns vätteros finns det ofta hassellundar med höga naturvärden och man hittar ofta fler signalarter i närheten.

vätteros

Kräppladiket har som jag i tidigare texter påpekat ett stort behov av restaurering genom att få upp dagvattnet till markytan och meandra dvs slingra sig genom marken istället för som idag gå spikrakt ut i sjön magelungen.

spikrakt kräppladike

I den skog som omger hela området dominerar eken ganska tydligt med en hel del riktigt gamla ekar med svavelticka, ekticka, blekticka mm. Dessa ekar kan behöva en del skötselåtgärder men inte som vantörs stadsdelsförvaltning skötte det hela genom att låta ta ner ek.

ekticka på gammal ek

Man har i alla fall lyckats rätt bra den första biten av kräppladiket genom att få en del att meandra och man har dessutom gjort en del till översilningsmark vilket kan rena dagvattnet en hel del, men det finns mycket kvar att göra. På den nyanlagda marken bredvid dammen innan översilningen växer massor med tussilago som frekvent utnyttjas av de första insekterna.

tussilago

I detta området hittade jag även stor aspticka som även den är en signalart, den trivs bara på gammal asp och visst är det märkligt om vi jämför människor och träd så är träden mer värdefulla ju äldre de blir till skillnad från oss människor…

stor aspticka

Alla intryck sammantaget under dagen visar bara än tydligare på att kräpplaområdet verkligen är värt att bevara för framtida generationer som ett naturlandskap med alla de värden som finns, ta bort bråtegränd och låt även den marken utvecklas som naturmark, förslagsvis som slåtteräng med mycket blommor och insekter.